<b>ผนังสีหลุดล่อน แก้อย่างไร ?</b> <b>ผนังสีหลุดล่อน แก้อย่างไร ?</b>

ผนังสีหลุดล่อน แก้อย่างไร ?

สาเหตุ  ที่สีหลุดล่อนเกิดจากความชื้นภายในผนัง เนื่องจากปูน คอนกรีตจะมีรูพรุน ทำให้ความชื้นสามารถผ่านผนังไปอยู่ด้านหลังฟิล์มสีทำให้เกิดเชื้อราและสีหลุดล่อนออกมาได้ ส่วนมากจะเกิดจากการทาสีโดยที่ผนังปูนยังไม่แห้งสนิท  หรือผนังที่ติดกับบริเวณที่มีการใช้น้ำ เช่น ห้องน้ำ ,ผนังที่ติดกับดิน

วิธีการป้องกันและแก้ไข

กรณีผนังใหม่

ต้องรอให้ผนังปูนแห้งสนิทก่อนแล้วค่อยทาสี และควรทาสีรองพื้นสีเก่าชนิดกันความชื้นกันเชื้อรา หรือทากันซึมใสสูตรเหลว (Pro-Transparent) ก่อนทาสีจริง

กรณีผนังปูนเก่า

1. ต้องขูดฟิล์มสีที่หลุดล่อนออกให้หมด จนเห็นปูนฉาบ หรือผนังคอนกรีต และล้างทำความสะอาด กำจัดเชื้อราแล้วปล่อยให้แห้งสนิท
2. เมื่อขูดฟิล์มสีออกมาแล้วพบว่าเนื้อคอนกรีตมีรอยร้าว รูพรุน ให้โป้วปิดรูก่อน หรือกรณีรอยร้าว รูพรุนกว้างไม่เกิน 5mm. สามารถใช้กันซึมใสสูตรข้น (PRO-Transparent II)ทาปิดร่องได้
3.ทาสีรองพื้นสีเก่าชนิดกันความชื้นกันเชื้อรา หรือ กันซึมใสสูตรเหลว (Pro-Transparent) ให้ทั่วผนัง
4.ใช้สีจริงทาทับ เลือกใช้สีให้เหมาะสมกับหน้างาน ถ้าเป็นผนังภายนอกให้ใช้สีทาภายนอก ถ้าเป็นผนังภายในให้ใช้สีทาภายใน